Vanaf 1 juli jl. is de overgangsperiode van de Arbeidsomstandighedenwet, die vorig jaar van kracht werd, voorbij. Werkgevers moeten nu hun zaken op orde hebben: het contract met de arbodienstverlener moet voldoen aan de nieuwe regels voor gezond en veilig werken. Het kan namelijk zomaar zijn dat de inspectie SZW op de stoep staat voor controle.

Arbeidsomstandighedenwet verplicht een basiscontract!

Vanaf 1 juli jl. is een basiscontract met de bedrijfsarts verplicht. Hierin staan alle afspraken die tussen de werkgever en arbodienstverlener zijn gemaakt.

Toegankelijkheid

Een verplicht onderdeel is bijvoorbeeld dat het basiscontract de bedrijfsarts nadrukkelijk vrij toegang geeft tot iedere werkplek. Een werkgever is dus voortaan verplicht om de bedrijfsarts toegang te verlenen en mag geen werkplek uitzonderen.

Ook moeten alle medewerkers de weg naar de bedrijfsarts kennen. De bedrijfsarts moet te benaderen zijn voor werkgerelateerde én niet-werkgerelateerde problemen. Een open spreekuur is hier de oplossing voor.

Preventie en verzuim

De preventiemedewerker heeft een belangrijke rol bij het voorkomen van (beroeps-)ziekten. Bij kleine bedrijven is dit vaak de ondernemer zelf, maar bij grotere bedrijven kan hiervoor een medewerker aangewezen worden. In de nieuwe Arbeidsomstandighedenwet staat wel dat deze preventiemedewerker moet worden goedgekeurd, door de OR of de personeelsvertegenwoordiging, én dat deze gecertificeerd moet zijn. In het basiscontract komt niet alleen te staan wie dit is, maar ook welke taken hierbij horen en hoe de werkgever ervoor zorgt dat deze medewerker zijn/haar functie kan uitoefenen.

Ook moet het proces van (ziekte-)verzuimbegeleiding duidelijk beschreven staan in het basiscontract. Hier speelt de bedrijfsarts ook weer een belangrijke rol, en dat moet uit het contract blijken. Zowel werkgever als werknemer zijn vervolgens verantwoordelijk voor het overnemen én het uitvoeren van de adviezen van de bedrijfsarts.

Beroepsziekten

Volgens de nieuwe Arbeidsomstandighedenwet mag de bedrijfsarts altijd melding doen van de diagnose van een beroepsziekte. Dit kan bij het NCvB (Nederlands Centrum voor Beroepsziekten), een landelijk kennisinstituut voor Arbo-professionals. De ondernemer zelf kan dit niet doen.

Second opinion en klachten

Er komt ook een einde aan discussies wanneer een medewerker twijfelt aan de gestelde diagnose. In het basiscontract moet namelijk nadrukkelijk worden opgenomen dat medewerkers altijd recht hebben op een second opinion, bekostigd door de werkgever. In zeer uitzonderlijke gevallen kan de wet hiervoor een uitzondering maken.

In het basiscontract moet tevens geregistreerd worden waar werknemers terecht kunnen met klachten over de bedrijfsarts. En dan gaat het niet alleen om de diagnose, maar ook om de manier waarop een bedrijfsarts omgaat met de medewerkers. Vermeld dus ook duidelijk hoe een medewerker een klacht kan indienen en wat de (vervolg-)procedure daarin is.

Heeft u als werkgever alles al in kannen en kruiken? Is dat nog niet het geval, maak er dan snel  werk van. Met dit artikel hebben we u al hopelijk al wat op weg geholpen. Wilt u meer weten over onze re-integratiebegeleiding voor werkgevers en/of werknemers? Neem dan gerust eens contact met ons op.